Metodens grundare
Språkfokus använder en lyssningsträningsmetod som kallas Tomatismetoden, efter sin grundare Alfred Tomatis (1920-2001), verksam som läkare och vetenskapsman i Frankrike.
Via sitt arbete med hörselskadade och operasångare började han studera ”sound perception mechanisms” dvs förmågan att uppfatta ljud.  Han fann att de frekvenser vi inte hör kan inte förmedlas via rösten och gjorde tre betydelsefulla upptäckter.

  • Rösten innehåller bara de ljud som örat förmår att uppfatta.
  • När örats förmåga att uppfatta ljud ändras, påverkas också rösten omedelbart och omedvetet.
  • Om man tränar enligt Tomatismetoden tillräckligt länge förändras rösten permanent.

Dessa upptäckter kallas Alfred Tomatis tre lagar och erkändes av den franska vetenskapsakademin 1957.​

Hur det började
Alfred Tomatis far var operasångare. En dag sökte sig en av hans kollegor till Alfred för hjälp. Han hade stora problem med att sjunga vissa toner. Han hade sökt hjälp hos flera läkare utan resultat. Alfred tog emot honom och gav honom de traditionella behandlingar som stod till buds, men ingenting hjälpte, hans röst blev inte bättre. 

Till slut, bara för att försöka med någonting nytt, gjorde Tomatis ett hörseltest på sin patient. Han spelade också in hans röst och tog fram ett spektrogram där hans rösts frekvensinnehåll syntes. Intressant nog visade det sig att resultaten i hörseltestet och spektrogrammet stämde väl överens med varandra. De frekvenser som var nedsatta i hörseltestet visade sig också vara nedsatta i hans röst! Tomatis bestämde sig för att försöka stimulera hörseln med musik. Han förstärkte musiken i det frekvensområde där hörselkurvorna var nedsatta.

Sångaren fick sin röst tillbaka och kunde fortsätta sin karriär. Och Alfred Tomatis hade letts in på sin livsgärning. Allt skulle i fortsättningen handla om just detta, hörseln och rösten. Eller snarare – lyssnandet och mänsklig kommunikation. 

Nu sökte sig fler sångare, och även skådespelare, som hade problem med sina röster till doktor Tomatis för att få hjälp. Tomatis lät på olika sätt träna dem med musik utifrån deras hörselkurvor med goda resultat.

Läs mer om Tomatismetoden

Musikval
När Tomatis skulle välja musik till sin träning föll valet främst på Mozarts musik och gregoriansk sång. Anledningen till att det blev just Mozarts musik var att den uppskattas eller i alla fall accepteras av de allra flesta människor i världen. Dessutom har Mozarts musik en struktur och frekvensinnehåll med extra mycket höga frekvenser som stimulerar lyssnandet och hjärnan på ett positivt sätt.  Även den gregorianska sången har kvaliteter som på liknande sätt ger positiva effekter.                                                                                 

                                                                                 
 

Positiva biverkningar
Inte enbart sång och talröst påverkades vid lyssningsträningen, doktor Alfred Tomatis fick rapporter om biverkningar - positiva sådana!
De som genomgick lyssningsträningen berättade bl.a. 
·       att deras sömn blivit bättre
·       att deras rampfeber inför föreställningar minskat
·       att det gick snabbare att lära in nya texter
·       att stavningen förbättrades för de med läs- och skrivsvårigheter.
Det ledde till att Alfred Tomatis successivt började intressera sig för fler områden där lyssningsträningen kunde ha positiva effekter.
                

Tomatis användningsområden och geografiska utbredning
Under 1960-talet utvecklades lyssningsträningsprogram för barn och ungdomar med inlärnings- svårigheter. På 70-talet gick man vidare med inlärning av främmande språk och sedan dess har fler och fler användningsområden kommit till.

Tomatismetoden finns idag i mer än 40 länder runt om i världen och används inom en mängd områden. För att få arbeta med metoden måste man certifieras samt ha en annan utbildning i grunden, tex läkare, psykolog, lärare.  Omkring 700 personer världen över är certifierade på olika nivåer och områden inom Tomatismetoden.
Tomatismetoden används inom en stor mängd områden. Några exempel:
·       Kapacitetsutveckling – koncentration, minne och inlärning
·       Stress-och utmattning
·       Integration av främmande språk
·       Röst, sång och musik
·       Inlärnings-, språk- och kommunikationssvårigheter
·       Personligutveckling och välbefinnande